Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Συχνές Ερωτήσεις

Ανοικτή Πρόσκληση

1. Όσον αφορά την συνεισφορά της oργάνωσης που έχει υποβάλει πρόταση, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας συνυπολογίζεται στην εθελοντική συνεισφορά σε είδος;

Η εθελοντική συνεισφορά σε είδος πρέπει να συνδέεται άμεσα με το έργο. Εναπόκειται στην αιτούσα οργάνωση να αποφασίσει ποια σχετική εθελοντική εργασία συνεπάγεται.

Περισσότερα

3. Σε περίπτωση που ο λογιστικός έλεγχος για το προηγούμενο έτος δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά πρόκειται να ξεκινήσει ή βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, πρέπει ο αιτών οργανισμός να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα ανωτέρω ή υποβάλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς του 2018;

Όσον αφορά τους ελεγμένους λογαριασμούς των δύο τελευταίων ετών, εφόσον ο οργανισμός ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, αρκεί να υποβληθεί ο πιο πρόσφατα συμπληρωμένος ελεγμένος λογαριασμός.

Περισσότερα

5. Τα προτεινόμενα προγράμματα εγκρίνονται ή απορρίπτονται στο σύνολό τους; Για παράδειγμα, σε περίπτωση απόρριψης μιας συγκεκριμένης δράσης που προτείνεται κατά τη διαδικασία επιλογής του έργου, απορρίπτεται ολόκληρο το έργο ή η συγκεκριμένη δράση;

Τα έργα αξιολογούνται στο σύνολό τους.

Περισσότερα

6. Όσον αφορά στα βιογραφικά σημειώματα του διοικητικού προσωπικού του αιτούντος οργανισμού, αρκούν τα τυπικά βιογραφικά σημειώματα ή πρέπει να υποβληθεί βιογραφικό σημείωμα «Europass»;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τύπο του υποβληθέντος βιογραφικού σημειώματος.

Περισσότερα

8. Μπορεί ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής / διαχειριστής του αιτούντος οργανισμού να συμμετάσχει στο σχέδιο (πρόγραμμα/έργο) ως αμειβόμενο μέλος του προσωπικού;

Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν ως μισθωτοί υπάλληλοι στο έργο, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αποκλεισμός που ορίζεται στο καταστατικό του αιτούντος οργανισμού, εφόσον η συμμετοχή τους ως αμειβόμενος υπάλληλος συμβάλλει αιτιολογημένα στην υλοποίηση του έργου και ειδικά εάν συμπεριλαμβανόταν στη μισθοδοσία του αιτούντος οργανισμού πριν από την υποβολή της πρότασης του έργου.

Περισσότερα

9. Μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση για την υποβολή προτάσεων έργου στο κομμάτι των ανοικτών κέντρων φιλοξενίας για ένα από τις δύο ομάδες στόχου.

Ναι, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν για οποιοδήποτε από τις δύο ομάδες στόχου ή και τις δύο μαζί. Στην περίπτωση που η πρόταση αφορά δομή φιλοξενίας και για τις δύο ομάδες στόχου, οι προτάσεις πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς χωρικό διαχωρισμό της δομής στέγασης κάθε ομάδας στόχου.

Περισσότερα

12. Φαίνεται ότι η Ανοιχτή Πρόσκληση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, δηλαδή ασυνόδευτους ανήλικους και ευάλωτες ομάδες. Θεωρείτε ότι οι οργανώσεις των Ρομά είναι επιλέξιμες για υποβολή αίτησης και ότι οι Ρομά ως ευάλωτες ομάδες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης;

Ο σχεδιασμός των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιλαμβάνει συστηματικά δράσεις προς όφελος κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά. Πράγματι, το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στοχεύει στους αιτούντες άσυλο, ωστόσο, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», όπως το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας που υλοποιείται […]Περισσότερα

13. Οι στόχοι της ανοικτής πρόσκλησης περιλαμβάνουν τη χειραφέτηση, την ένταξη και την ενσωμάτωση των Ρομά;

Ο συνολικός σχεδιασμός των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ στην Ελλάδα περιλαμβάνει την υποστήριξη των Ρομά. Ωστόσο, όσον αφορά στη τρέχουσα πρόσκληση για «Ανοικτά κέντρα φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ασυλο και Μετανάστευση» που χρηματοδοτούν τα EEA Grants, η πρώτη ομάδα στόχος είναι οι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο. Σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε […]Περισσότερα

14. Όσον αφορά στα ασυνόδευτα ανήλικα ως ομάδα-στόχο, αναφέρεστε αποκλειστικά στους αιτούντες άσυλο κάτω των 18 ετών ή στους αιτούντες άσυλο γενικά; Επιπλέον, όσον αφορά την ομάδα “άλλα ευάλωτα άτομα” που σημαίνει μη ασυνόδευτα ανήλικα, ο στόχος των 75 θέσεων φιλοξενίας, όπως διαφαίνεται από την ανοικτή πρόσκληση στον τομέα στο πεδίο “Πλαίσιο Αποτελεσμάτων”, αναφέρεται σε άτομα ή οικογένειες; Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν;

Η κύρια ομάδα-στόχος είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ο στόχος των 75 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των θέσεων στα κέντρα φιλοξενίας. Η ελάχιστη διάρκεια κάθε έργου είναι ένα (1) έτος και όλα τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2023.

Περισσότερα

15. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ δύο κέντρων που θα χρηματοδοτηθούν από τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου; Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον ελάχιστο ή τον μέγιστο αριθμό θέσεων που πρέπει να παρέχει ένα κέντρο;

Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την ελάχιστη γεωγραφική απόσταση μεταξύ δύο κέντρων και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θέσεων που πρέπει να παρέχονται από το κέντρο. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες οδηγίες από το ΕΚΚΑ και το AMIF (ΤΑΜΕ), η ανοιχτή πρόσκληση δεν περιλαμβάνει έναν τέτοιο περιορισμό, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μπορέσουν να αναπτύξουν […]Περισσότερα

16. Είναι επιλέξιμοι οι διεθνείς οργανισμοί για την υποβολή αίτησης ή απευθύνεται μόνο σε εθνικούς οργανισμούς;

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης, με τίτλο “Επιλέξιμοι υποψήφιοι”, οι υποψήφιοι ανάληψης  έργου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και να εμπίπτουν στον ακόλουθο ορισμό: “Μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγκατεστημένος ως νομικό πρόσωπο, μη εμπορικού σκοπού και ανεξάρτητος της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής κυβέρνησης, των δημόσιων φορέων, των πολιτικών κομμάτων και των εμπορικών οργανώσεων». […]Περισσότερα

19. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα να βρεθούν εταίροι για την ανάπτυξη κοινού προγράμματος;

Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια λειτουργία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο υποβολής προτάσεων κατά τη διάρκεια της ανοικτής πρόσκλησης και υποβολής εκθέσεων αναφοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου. Ωστόσο, αν ένας οργανισμός επιδιώκει εταιρική σχέση συναργασίας , αυτό μπορεί να δημοσιευτεί μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Περισσότερα

20. Ο στόχος της ανοικτής πρόσκλησης είναι η “δημιουργία νέων ανοικτών θέσεων φιλοξενίας μακροπρόθεσμης προοπτικής για ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο ή η υποστήριξη υφιστάμενων κέντρων για τη συνέχιση της λειτουργίας τους”. 1. Μπορείτε να διευκρινίσετε τι σημαίνει ανοικτά κέντρα φιλοξενίας, δηλαδή ξενοδοχεία, καταλύματα σε χώρους camps / ασφαλείς ζώνες ή καταφύγια; 2. Θα υποστηριζόταν αυτόνομο διαμέρισμα διαμονής για ασυνόδευτα ανήλικα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης;

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, πρέπει να χρηματοδοτηθούν “μακροπρόθεσμες λύσεις στέγασης”, δηλαδή ξενώνες και δομές ανεξάρτητης υποστηριζόμενης διαβίωσης (διαμερίσματα). Τα ξενοδοχεία, οι ασφαλείς ζώνες στα camps και τα καταλύματα που παρέχονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης θεωρούνται λύσεις έκτακτης ανάγκης ή προσωρινής στέγασης και συνεπώς δεν χρηματοδοτούνται μέσα από την Ανοικτή Πρόσκληση (βλ. Επίσης […]Περισσότερα

21. Σύμφωνα με την ανοικτή πρόσκληση, «πρωτίστως δικαιούχοι θεωρούνται οι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο, συγκεκριμένα ασυνόδευτοι ανήλικοι, στα ανοικτά κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα. Ωστόσο, υπό ειδικές συνθήκες, οι ευάλωτοι ανήλικοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου και να παραμείνουν στα κέντρα μπορούν να φιλοξενηθούν από το Πρόγραμμα, μέχρι να οριστικοποιηθεί η αίτησή τους». Μπορείτε να διευκρινίσετε αν οι «ευάλωτοι ανήλικοι που σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση ασύλου» που αναφέρεται ως «ειδική περίσταση» αναφέρονται σε ασυνόδευτα ή σε συνοδευόμενα παιδιά πρόσφυγες; Εάν αναφέρεται σε ασυνόδευτα, αναφέρεστε σε μη καταχωρημένες περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει κατατεθεί αίτηση ασύλου;

Στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης, ο “ευάλωτος ανήλικος που προτίθεται να υποβάλει αίτηση ασύλου” αναφέρεται σε ασυνόδευτους ανήλικους και όχι σε συνοδευόμενα ανήλικα παιδιά. Επιπλέον, σημειώστε ότι οι τοποθετήσεις στα κέντρα που χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων του ΕΟΧ θα διευκολυνθούν μέσω της καθιερωμένης επίσημης οδού παραπομπής παραπομπής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, που γίνονται αποκλειστικά από το […]Περισσότερα

22. Το ερώτημα προκύπτει από την εξέταση του κειμένου της ανοικτής πρόσκλησης και είναι η εξής: Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.6 προσφέρονται εντός των ανοικτών κέντρων φιλοξενίας ή μπορούν να προσφερθούν και σε άλλα μέρη εκτός των κέντρων φιλοξενίας;

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.6 πρέπει να προσφέρονται εντός των ανοικτών κέντρων φιλοξενίας, αλλά μπορούν να προσφέρονται και σε άλλες εγκαταστάσεις εκτός των κέντρων φιλοξενίας μέσω συνεργασιών που προβλέπονται σε κάθε πρόταση έργου. Επιπλέον, σημειώστε ότι ο κύριος αιτών πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην ενότητα 4 της Ανοικτής […]Περισσότερα

23. Στο πλαίσιο των παραγράφων 4.5, 4.6, 4.7, της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (βλ. Κατωτέρω) που καθορίζουν την επιλεξιμότητα των αιτούντων, οι εταίροι του έργου θεωρούνται επίσης ως “αιτούντες”, και υποχρεώνονται έτσι να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπεύθυνους των έργων; 4.5. Οι υποψήφιες οργανώσεις πρέπει να επιδείξουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών όπως καθημερινή φροντίδα, νομικές, ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, για τουλάχιστον 3 έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής. 4.6. Οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να έχουν έγκυρη πιστοποίηση ως φορέας που έχει εξουσιοδότηση να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης ή άλλες σχετικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση. 4.7. Οι υπεύθυνοι έργων που απευθύνονται σε κέντρα φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα πρέπει να έχουν έγκυρη εγγραφή στο επίσημο μητρώο κέντρων ασυνόδευτων ανηλίκων UAM του ΕΚΚΑ ή να εγγραφούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης του έργου, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. 4.8. Για τα κέντρα φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα, οι υποψήφιες οργανώσεις θα πρέπει να διατηρούν μητρώο ασυνόδευτων ανηλίκων στο ΕΚΚΑ, όπως ορίζεται από την σχετική κοινή υπουργική απόφαση για το «Εθνικό Μητρώο για Ασυνόδευτα Ανήλικα».

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.12 της ανοικτής πρόσκλησης: “Συνεργάτες: Τα έργα/προγράμματα σχέδια μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. Όλοι οι εταίροι του έργου πρέπει να έχουν κοινό στόχο και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του έργου, όπως αυτοί ορίζονται στην πρόταση. Ο ρόλος και οι ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει […]Περισσότερα

24. Υποθέτοντας ότι ένας οργανισμός έχει λιγότερο από 3 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών ως υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, αλλά έχει παράσχει υπηρεσίες για περισσότερο από 3 χρόνια στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κεντρικής οργάνωσης που είναι διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση: θα μπορούσε η εμπειρία / εξειδίκευση της κεντρικής οργάνωσης να υπολογιστεί στα 3 χρόνια που απαιτούνται; Με άλλα λόγια, αν υποτεθεί ότι η οργάνωση άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα στις αρχές του 2016 ως διεθνής ΜΚΟ και τον Φεβρουάριο του 2018 έχει εγγραφεί ως νέα οντότητα (ελληνική οργάνωση) που μεταφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις της αλλοδαπής οντότητας, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την ανοικτή πρόσκληση μέσω του νέου καθεστώτος, προσμετρώντας την εμπειρία που απέκτησε στο προηγούμενο καθεστώς κατά τα τελευταία τρία χρόνια; Επιπλέον, θα μπορούσε να υποβάλει τις εκθέσεις ελέγχου και το δημοσιονομικό δελτίο για τα τελευταία δύο έτη του προηγούμενου καθεστώτος και μερικά έγγραφα από την τρέχουσα κατάστασή του, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη έκθεση ελέγχου της στο προσφάτως ιδρυθέν καθεστώς θα είναι διαθέσιμη τον Φεβρουάριο του 2020;

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της πρότασης, ο διαχειριστής της επιχορήγησης (FO) θα επανεξετάσει την υποβληθείσα τεκμηρίωση για να διασφαλίσει τη σχέση μεταξύ της κεντρικής οργάνωσης και της ελληνικής ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, ο FO θα αξιολογήσει εάν η ελληνική οργάνωση έχει αναλάβει τις δραστηριότητες της κεντρικής, αν διατηρεί μια σχέση (μητρική-θυγατρική εταιρεία κλπ.) και […]Περισσότερα

25. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε την παρουσίαση της HumanRights360 και της ΣΟΛ Crowe στη Θεσσαλονίκη για τα προγράμματα «Άσυλο και Μετανάστευση» και «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στο πλαίσιο χρηματοδότησης των EEA Grants στην Ελλάδα. Υποθέσαμε ότι θα μπορούσαμε να υποβάλλουμε αίτηση για επιδότηση μέσω του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», αλλά στον σχετικό ιστότοπο βρήκαμε μόνο τρία υπάρχοντα έργα για τη συγκεκριμένη επιχορήγηση, τα οποία όλα ήταν προκαθορισμένα να υλοποιηθούν στην Αθήνα.

Πράγματι, το Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχεια» περιλαμβάνει μόνο προκαθορισμένα έργα όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ωστόσο, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2020 μια ανοικτή πρόσκληση υποβολής “διμερούς συνεργασίας”. Σε περίπτωση που ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην πρόσκληση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

Περισσότερα

26. Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση», γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση, καθώς αφορά μόνο προτάσεις για παροχή φιλοξενίας διαμονή και σήμερα διοικούμε μόνο ένα κοινοτικό κοινωνικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη (αντίστοιχα με το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας). Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν είμαστε επιλέξιμοι να υποβάλουμε αίτηση για οποιαδήποτε από αυτές τις επιχορηγήσεις. Θα μπορούσαμε ίσως να συνεργαστούμε με έναν οργανισμό που υποβάλλει αίτηση για τη χρήση της επιχορήγησης για παροχή φιλοξενίας και εμείς, με τη σειρά μας, να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες στο κέντρο; Το ρωτώ αυτό γιατί, όπως ο κατάλογος δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση», συμπληρωματικά της παροχής καταλύματος, είναι δραστηριότητες που παρέχουμε ήδη στο κοινωνικό μας κέντρο.

Με βάση την παρ. 4.12 “Τα σχέδια μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. Όλοι οι εταίροι του έργου πρέπει να έχουν κοινό στόχο και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του έργου, όπως ορίζεται στην πρόταση. Ο ρόλος και οι ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε εταίρος πρέπει να ορίζονται σαφώς […]Περισσότερα

27. Θα πρέπει ο υποψήφιος οργανισμός να έχει ήδη εντοπίσει και προχωρήσει σε συμφωνία για το κτίριο όπου θα στεγαστούν οι θέσεις φιλοξενίας στο στάδιο υποβολής της πρότασης; Εάν όχι, σε ποιο στάδιο θα πρέπει να προχωρήσει;

Οι υποψήφιοι πρέπει να διεξάγουν έρευνα αγοράς κατά το στάδιο υποβολής των προτάσεων για τον προσδιορισμό του κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση επιλογής του έργου, κατά τη φάση της ανάθεσης πρέπει να παρασχεθεί εγκαίρως η σχετική σύμβαση.

Περισσότερα

28. Υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός όσον αφορά τις διοικητικές περιοχές της χώρας, π.χ. οι προτάσεις έργων για ξενώνες στην Αθήνα θα έχουν διαφορετικό βάρος σε σχέση με τις προτάσεις έργων για ξενώνες στην Κρήτη;

Δεν υπάρχει άλλος γεωγραφικός περιορισμός εκτός από αυτούς που ρητά αναφέρονται στο κείμενο της Ανοιχτής Πρόσκλησης: “2.2: Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των έργων είναι το σύνολο της επικράτειας της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακόλουθα στοιχεία που περιγράφονται στα σημεία 2.3, 2.4, 2.5 παρακάτω, λαμβάνονται υπόψη για την ίδρυση των κέντρων στέγασης”. 2.3 Τα […]Περισσότερα

29. Όσον αφορά στους στόχους και το πλαίσιο αποτελεσμάτων της πρόσκλησης: Αριθμός των μη ασυνόδευτων δικαιούχων στους οποίους θα παρέχονται με υπηρεσίες (στόχος: 750) Αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο στους οποίους θα παρέχονται υπηρεσίες (στόχος: 2250). Το παραπάνω αναφέρεται σε κάθε ένα από τα προγράμματα ή στο σύνολο των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης; Επιπλέον, ποια είναι η αναμενόμενη / απαιτούμενη εναλλαγή του πληθυσμού στους ξενώνες;

Οι στόχοι που αναμένονται να επιτευχθούν στο πλαίσιο αποτελεσμάτων της ανοικτής πρόσκλησης θα παρακολουθούνται συγκεντρωτικά για όλα τα προς υλοποίηση έργα. Συγκεκριμένα, έως και 2250 ασυνόδευτα ανήλικα και 750 άλλο ευάλωτοι δικαιούχοι αιτούντες άσυλο αναμένεται να επωφεληθούν από κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης των έργων. Με βάση αυτούς τους στόχους, οι υποψήφιοι για υλοποίησης […]Περισσότερα

30. Στο πρόγραμμα AMIF (ΤΑΜΕ), επιτρέπεται επέκταση της διαμονής ασυνόδευτων ανήλικων που προσεγγίζουν τα 18 έτη σε ξενώνες έως ότου επιτευχθεί η ασφαλής μετάβαση. Αυτό μπορεί να διαρκέσει από δύο έως πέντε μήνες. Αυτό θα συμβεί για τις θέσεις φιλοξενίας στο πλαίσιο επιχορήγησης των EEA Grants;

Κατ ‘αρχήν, υπάρχει η ίδια ευελιξία στο πλαίσιο αυτής της ανοικτής πρόσκλησης. Ωστόσο, ο ανάδοχος φορέας που θα είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα θα πρέπει να εξισορροπήσει αυτή την συνθήκη με τους στόχους που έχουν τεθεί για την υλοποίηση του έργου.

Περισσότερα

32. Πότε ξεκινά η επιλεξιμότητα των δαπανών για χρηματοδότηση των ξενώνων φιλοξενίας; Μπορούν τα προπαρασκευαστικά έξοδα (πριν από την υπογραφή της σύμβασης) να θεωρηθούν επιλέξιμα; Εάν όχι, τότε οι νέοι χώροι ενδέχεται να καθυστερήσουν τη λειτουργία τους, καθώς χρειάζονται ορισμένους μήνες για την κατασκευή των χώρων. Με τον τρόπο αυτό, οι ήδη υπάρχοντες χώροι μπορεί να έχουν πλεονέκτημα στην διαδικασία επιλογής.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Πράγματι, η προτεραιότητα είναι να λειτουργήσουν οι ξενώνες το συντομότερο δυνατό.

Περισσότερα

33. Ποιος είναι ο ορισμός των «ευάλωτων ομάδων» που θα υποστηριχθούν από τα έργα που θα προκύψουν από την ανοικτή πρόσκληση;

Ο ορισμός των ευάλωτων ομάδων που μπορούν να επωφεληθούν από τα έργα είναι αυτός που περιλαμβάνεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2013/33 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό προτύπων υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία. Από αυτές τις ομάδες, η πρόσκληση θα δώσει προτεραιότητα σε (α) εγγείους και […]Περισσότερα

34. Είναι υποχρεωτικό οι ΜΚΟ που θα χρηματοδοτηθούν να είναι επίσημα εγγεγραμμένοι στο μητρώο ξενώνων για ασυνόδευτα παιδιά του ΕΚΚΑ;

Ναι, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ανοικτής πρόσκλησης «οι υπεύθυνοι έργων που λειτουργούν κέντρα  φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα πρέπει να έχουν έγκυρη εγγραφή στο επίσημο μητρώο των ξενώνων για ασυνόδευτα ανήλικα που διατηρεί το ΕΚΚΑ ή να εγγραφούν έως την ημερομηνία έναρξης του έργου, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία». Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα ελεγχθούν […]Περισσότερα

35. Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες βιωσιμότητας που θα εξετάσουν οι αξιολογητές;

Τρεις είναι οι κύριοι άξονες βιωσιμότητας: α) Οι συνολικές προσπάθειες και συγκέντρωσης χρηματοδοτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των υφιστάμενων και των μελλοντικών κεφαλαίων. β) Η τρέχουσα οικονομική ικανότητα. γ) Η ικανότητα απορρόφησης κεφαλαίων,  η τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης βασικών λειτουργιών και η συνεργασία με άλλους φορείς.

Περισσότερα

36. Στην ανοικτή πρόσκληση αναφέρετε ότι θα χρηματοδοτηθούν 3-6 έργα, πώς θα το εξασφαλίσετε;

Αυτή είναι η αρχική εκτίμηση που βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 12 μηνών και προϋπολογισμό τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, με βάση τις προτάσεις που θα υποβληθούν και την κατάταξη των αξιολογητών, ο τελικός αριθμός των έργων σχεδίων μπορεί να διαφέρει από αυτό που αρχικά αναμενόταν.

Περισσότερα

37. Όσον αφορά τη γεωγραφική διασπορά των προγραμμάτων, είναι πιθανό ένας υποψήφιος να υποβάλει αίτηση για δύο καταλύματα σε δύο διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα (π.χ. μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη);

Ναι, ο αιτών μπορεί να προτείνει τη χρηματοδότηση περισσότερων από ένα προγράμματα σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που περιγράφονται στο τμήμα 4 “επιλέξιμοι υποψήφιοι της πρόσκλησης”.

Περισσότερα

38. Όσον αφορά στο 10% της ιδίας συνεισφοράς των οργανώσεων που υλοποιούν τα έργα τα έργα, είναι πιθανό το 5% που αναφέρεται στη συνεισφορά της ΜΚΟ (μη εθελοντική εργασία) να παρέχεται σε είδος;

Από το 10% της ιδίας συνεισφοράς, το μισό (50%) θα πρέπει να παρέχεται υπό τη μορφή εθελοντικής εργασίας και το άλλο μισό (50%) με την μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από πρός τους πόρους του έργου. Το δεύτερο μισό της ιδίας συνεισφορά δεν μπορεί να είναι σε είδος (π.χ. ενοικιάσεις, αναλώσιμα κ.λπ.). Θα πρέπει να είναι σε […]Περισσότερα

39. Είναι επιλέξιμο το κόστος του προσωπικού για το 50% των ιδίων εισφορών (του συνολικού 10% των ιδίων εισφορών);

Ναι, οι οργανώσεις υλοποίησης του έργου μπορούν να συνεισφέρουν κατά 5% στις δαπάνες προσωπικού με τους ιδίους οικονομικούς πόρους. Επειδή αυτό μπορεί να δημιουργήσει τον κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης, τα φύλλα εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τεκμηρίωση του τρόπου κατανομής του χρόνου εργασίας μεταξύ διαφόρων χρηματοδοτικών πόρων, χορηγών κ.λπ.

Περισσότερα

40. Μπορούν οι “άλλες υπηρεσίες” να παρέχονται σε διαφορετική βάση από αυτή που παρέχεται η στέγαση, δεδομένου ότι και οι δύο υπηρεσίες παρέχονται από την ίδια ΜΚΟ;

Ο ανάδοχος του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες υπάρχουσες εγκαταστάσεις που λειτουργούν από τον ίδιο ή άλλον εταίρο του έργου για την παροχή των “άλλων υπηρεσιών” (που δεν αφορούν στη διαμονή). Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση μια αιτιολόγηση για που να εξηγεί τους λόγους που προκρίνεται η συγκεκριμένη λύση ως βέλτιστη. Επιπλέον, […]Περισσότερα

42. Θα πρέπει οι εταίροι να υποβάλουν τα ίδια νομικά έγγραφα με τον βασικό αιτούντα (υπεύθυνος έργου);

Τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάπτονται για κάθε εταίρο. Για ξένους εταίρους, θα γίνουν σχετικές προσαρμογές της απαιτούμενης τεκμηρίωσης εάν αυτό καταστεί απαραίτητο. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα έγγραφα αλλοδαπών εταίρων πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία, υπογεγραμμένη από τους εταίρους του […]Περισσότερα

45. Επικοινωνούμε μαζί σας για να ζητήσουμε διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αιτούντες για την ανοικτή πρόσκληση «Ανοικτά κέντρα διαμονής για ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα», όπως περιγράφεται στην παρ. 4.1 και 4.3. Ο οργανισμός μας διευθύνεται από 5μελή Διοικητική Επιτροπή που εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος του οργανισμού, που παρακολουθεί και εγκρίνει ετήσιους οικονομικούς ισολογισμούς και εκθέσεις δραστηριότητας. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται κυρίως εξωτερικά, εκτός από ετήσια συνεισφορά 5.000 ευρώ από την Εκκλησία της Ελλάδας. Όλα τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού μας καθώς και με το διοικητικό πλαίσιο που ορίζουν οι αρχές χρηματοδότησης σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ελέγχονται από πιστοποιημένους δημόσιους λογιστές. Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε ότι η αποστολή του οργανισμού, όπως τεκμηριώνεται στο καταστατικό του, δεν έχει καμία σχέση με θρησκευτικά θέματα. Με βάση τα προαναφερθέντα επισυνάπτουμε τα Καταστατικά μας και θα εκτιμούσαμε την απάντησή σας όσον αφορά την επιλεξιμότητά μας για υποβολή πρότασης.

Οι όροι επιχορηγήσεων των EEA Grants δείχνουν ότι μια οντότητα για να θεωρηθεί ΜΚΟ πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα: “Μία μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) είναι επιλέξιμη για στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος εάν πληροί τον ακόλουθο ορισμό: πρόκειται για μη κερδοσκοπική, εθελοντική οργάνωση εγκατεστημένη ως νομική οντότητα, με μη εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητη από τις […]Περισσότερα

49. Παρακάτω θα βρείτε τις ερωτήσεις που προκύπτουν από την αναθεώρηση του Κειμένου και της Αίτησης: 1. Σχετικά με τις Υπηρεσίες που περιγράφονται στην Παράγραφο 2.6. Αυτές οι υπηρεσίες αναφέρονται μόνο σε ασυνόδευτα ανήλικα, ή επίσης σε μη ασυνόδευτα ανήλικα, δεδομένου ότι στοχεύουν επίσης στο αποτέλεσμα 1; Ακολουθώντας το ίδιο ερώτημα, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν αποκλειστικά τον πληθυσμό-στόχο που φιλοξενείται ή μπορεί να παρασχεθεί ταυτόχρονα στον πρόσθετο πληθυσμό – με τα ίδια κριτήρια ευπάθειας – στις εξωτερικές εγκαταστάσεις του κύριου αιτούντος ή του εταίρου; 2. Όσον αφορά το αρχείο excel (Παράρτημα 3 – Πρότυπο πίνακα προϋπολογισμού). Φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα φύλλα που περιέχουν κελιά με μη έγκυρους τύπους (π.χ. κελιά που εμφανίζουν “#REF!”) Ή φύλλα κατηγοριών προϋπολογισμού χωρίς τύπους στις στήλες. Έχει μεταφορτωθεί ανέβει το σωστό αρχείο ή απλά ο αιτών πρέπει να προσαρμόσει τυχόν τύπους και δεδομένα; 3. Όσον αφορά τους δείκτες των αποτελεσμάτων του έργου και συγκεκριμένα τον παραγωγή δείκτη αριθ. 2 (Αριθμός ανοιχτών κέντρων υποδοχής όπου οι ΜΚΟ και οι δημόσιοι φορείς συνεργάζονται επίσημα και ανεπίσημα). Ο δείκτης που ορίζεται ως “Αριθμός”, αναφέρεται σε αριθμό συνεργασίας μεταξύ του αιτούντος και των δημόσιων φορέων ή επίσης μεταξύ του αιτούντος και άλλων ΜΚΟ;

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην ενότητα 2.6 του κειμένου της ανοιχτής πρόσκλησης (και στην ενότητα “Αναμενόμενα αποτελέσματα” του εγγράφου “Οδηγίες υποψηφίου”) είναι ενδεικτικές. Πράγματι, η ενότητα 2.6 του κειμένου της ανοιχτής πρόσκλησης αναφέρεται συγκεκριμένα στα ασυνόδευτα ανήλικα, ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες είναι επίσης σχετικές με τη δεύτερη ομάδα στόχου (ευάλωτους αιτούντες άσυλο, […]Περισσότερα

43. Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναφέρεται ότι ένας οργανισμός μπορεί να συμμετάσχει σε δύο προτάσεις, σε μία με ηγετικό ρόλο ως κύριος αιτών και σε μία εταίρος. Εάν ένας οργανισμός δεν υποβάλλει πρόταση ως κύριος αιτών, μπορεί ο ίδιος αιτών να υποβάλει δύο προτάσεις ως εταίρος;

Σύμφωνα με την ανοικτή πρόσκληση, παράγραφος 4.2, «Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ως κύριος αιτών και να συμμετάσχουν σε μία πρόταση ως εταίρος – μπορούν να υποβληθούν συνολικά δύο προτάσεις με τον ίδιο αιτούντα είτε ως αρχηγό είτε ως εταίρος». και παράγραφος 4.11 «… δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις από τον […]Περισσότερα

44. Ποια είναι τα ελάχιστα πρότυπα και οι άδειες που απαιτούνται για τα κτίρια όσον αφορά την πυρασφάλεια και τους κανόνες προσβασιμότητας;

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, σημείο 4, παράγραφος 4.7 “Για τα κέντρα φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, οι υποψήφιες οργανώσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ασυνόδευτων ανηλίκων του ΕΚΚΑ, όπως ορίζεται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση για το« Εθνικό Μητρώο για Ασυνόδευτα Ανήλικα». Για την εγγραφή στο μητρώο του  ΕΚΚΑ […]Περισσότερα

56. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την έγκυρη πιστοποίηση μιας οντότητας ώστε να είναι εξουσιοδοτημένη να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας ή άλλες σχετικές πιστοποιήσεις, αναφέρεστε στο υποχρεωτικό από το νόμο ν.4455 / 2017 άρθρο 7, μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ισχύει για όλες τις ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας;

Αναφερόμαστε στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πιστοποίηση της εταιρείας / του οργανισμού σας ως οντότητας εξουσιοδοτημένης να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Λαμβάνεται υπόψη ο Νόμος 4455/2017, καθώς και κάθε άλλος σχετικός νόμος, υπουργική απόφαση, εγκύκλιος κ.λπ.

Περισσότερα

46. Θα θέλαμε να ζητήσουμε διευκρινίσεις σχετικά με την ανοικτή πρόσκληση. Σύμφωνα με τις συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται, οι «μακροπρόθεσμες λύσεις στέγασης» που πρέπει να χρηματοδοτηθούν, είναι οι καταφύγια ξενώνες και δομές υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης (διαμερίσματα). Τα ξενοδοχεία, οι ασφαλείς ζώνες σε καταυλισμούς και τα καταλύματα που παρέχονται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης θεωρούνται λύσεις έκτακτης ανάγκης ή προσωρινής διαμονής και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης (βλ. Επίσης νόμο 4554/2018 άρθρο 27). Εντούτοις, τα ξενοδοχεία ως τύπος χώρου μπορούν να είναι επιλέξιμα εφόσον η προτεινόμενη λειτουργία της επιχείρησης εξυπηρετεί αποτελεσματικά το μακροπρόθεσμο πεδίο της ανοιχτής πρόσκλησης και της προτεινόμενης άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας, παρέχει αποτελεσματικά μια ολιστική προστασία των παιδιών και φροντίδα των παιδιών. Το ερώτημά μας είναι το εξής: Είναι η σύσταση ημερήσιων σπιτιών κέντρων ημέρας κατάλληλη; Στόχος είναι να λειτουργήσει ένα σπίτι για παιδιά ευάλωτων οικογενειών παιδιών σε ένα νησί, και που απευθύνεται σε παιδιά πρόσφυγες / μετανάστες (ηλικίας 5-12 ετών) ανεξάρτητα από το φύλο τους και που δεν είναι ασυνόδευτα (π.χ. παιδιά και οικογένειες που διαμένουν σε στρατόπεδα). Στόχος του Day Care Home θα είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη στα παιδιά προσφύγων / μεταναστών κατά τη διάρκεια της ημέρας και να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει τους γονείς τους και όλη την οικογένεια (κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, , πρόγραμμα δεξιοτήτων κ.λπ.).

Ανατρέξτε στην ερώτηση και απάντηση νούμερο 21.

Περισσότερα

57. Μετά από τη διαδικασία ερωτήσεων που τέθηκαν, θα ήθελα μια τελευταία επιβεβαίωση από την πλευρά σας, ότι εάν ένας οργανισμός πληροί αυτήν τη στιγμή όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας (ΜΚΟ εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1 – 4.11 της ενότητας «Επιλέξιμοι υποψήφιοι» της ανοικτής πρόσκλησης, καθώς και από την ενότητα “Κριτήρια διαχείρισης”), μπορεί να υποβάλει αίτηση χωρίς να έχει συνεργάτη;

Ναι, ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, με ή χωρίς συνεργάτη. Η συνεργασία δεν είναι προϋπόθεση αλλά επιλογή.

Περισσότερα

58. Ερώτηση που προέκυψε κατά την καταχώρηση δεδομένων στο τμήμα πεδίο προϋπολογισμού του έργου: Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις Θέσεις / Ρόλοι εργασίας καλύπτουν περισσότερες από μία καταχωρημένες δραστηριότητες (π.χ. ο Υπεύθυνος Έργου εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες), πρέπει να εισαγάγουμε το όνομα / ρόλο πολλές φορές ώστε να διαφαίνεται η σύνδεση με κάθε μια από τις δραστηριότητες; Εναλλακτικά, υπάρχει κάποιος τρόπος να συνδεθεί άμεσα με όλες τις δραστηριότητες, ή ίσως μια ομάδα δραστηριοτήτων κάτω από μια ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα;

Το κόστος διαχείρισης του έργου μπορεί να κατανεμηθεί (με το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης) και να συνδεθεί με κάθε σχετική δραστηριότητα του έργου ή να συνδυαστεί με την εκπόνηση του”Project Management” με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και τον κατάλληλο προϋπολογισμό. Τα έξοδα διαχείρισης πρέπει να είναι ουσιώδη και να αντιστοιχούν αναλόγως με την υλοποίηση του έργου.

Περισσότερα

47. Όσον αφορά το στόχο των 2250 ασυνόδευτων αιτούντων άσυλο που λαμβάνουν υπηρεσίες κατά την υλοποίηση του σχεδίου, το σύνολο στόχων συνεπάγεται ότι ορισμένοι δικαιούχοι λαμβάνουν υπηρεσίες 10 φορές μεγαλύτερες από την ικανότητα δυναμική του κέντρου διαμονής του σχεδίου. Ακόμη και με διάρκεια 6 μηνών από τη μέση μέγιστη διαμονή, αυτός είναι ένας πολύ απαιτητικός στόχος για τον αριθμό των δικαιούχων που λαμβάνουν υπηρεσίες. Υπάρχει ποινή εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος;

Όσον αφορά τους γενικούς στόχους που παρουσιάστηκαν στο κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης, παρακαλείσθε να εξετάσετε την ερώτηση και την απάντηση 29 του τμήματος FAQ που διευκρινίζει ότι οι στόχοι καθορίζονται στο σύνολο της ανοιχτής πρόσκλησης (σωρευτικά για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα) και όχι για κάθε έργο ξεχωριστά. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι υποψήφιοι έργων […]Περισσότερα

59. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε σχετικά με το 4.6 «Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να έχουν έγκυρη πιστοποίηση ως οντότητα εξουσιοδοτημένη να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας ή άλλες σχετικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 6». Αρκεί η εγγραφή ενός οργανισμού στο εθνικό μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών του ιδιωτικού τομέα για να συμμορφώνεται με το σημείο 4.6 ή είναι απαραίτητο να τηρείται επίσης η υπουργική απόφαση στην υποσημείωση 6;

Η εγγραφή ενός οργανισμού στο εθνικό μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών του ιδιωτικού τομέα δεν αρκεί για να συμμορφώνεται με το σημείο 4.6 της ανοικτής πρόσκλησης. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου. 5 του Ν. 4455/2017, δηλαδή στους αιτούντες να έχει χορηγηθεί και να διαθέτουν έγκυρη άδεια / πιστοποίηση προκειμένου να […]Περισσότερα

48. Σας γράφουμε σχετικά με το Παράρτημα 1 (κατευθυντήριες γραμμές του αιτούντος) και πιο συγκεκριμένα στο σημείο 1.3 Κριτήρια αξιολόγησης όπου αναφέρεται ότι «Η συνάφεια της προηγούμενης εμπειρίας του οργανισμού με τουλάχιστον τρία χρόνια εκτέλεσης ισοδύναμων έργων με παρόμοια αποτελέσματα και μεγέθη προϋπολογισμού “. Ο οργανισμός μας εκτελεί έργα που σχετίζονται με ξενώνες από τα τέλη του 2016 με την ιδιαιτερότητα ότι το 2016, το 2017 και το 2018 διαχειρίστηκαν τα έργα από το της διεθνής οργάνωσης όνομα (INGO) (εγγεγραμμένο στην Ελλαδα από το 2016). Απο το 2019, η διαχείρηση των προγραμάτων μας γίνεται απο την νεοσυσταθέντα Ελληνική οργάνωση, μετά απο ενημέρωση του δωρητή ότι οι επιλέξιμοι φορείς για το πρόγραμμα ESTIA το 2019 θα ήταν μόνο εθνικοί. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία μας στη διαχείριση παρόμοιων έργων και την προθυμία μας να υποβάλουμε πρόταση έργου στην τρέχουσα ανοικτή πρόσκλησης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν (όνομα ΜΚΟ) διεθνές ή (όνομα ΜΚΟ) Hellas θεωρούνται επιλέξιμοι πωλητές .

Σύμφωνα με την πρόνοια 4.1. της ανοικτής πρόσκλησης, «οι επιλέξιμοι αιτούντες είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της πρότασης, το FO θα επανεξετάσει την υποβληθείσα τεκμηρίωση για να εξασφαλίσει τη σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών (διεθνής και ελληνική). Συγκεκριμένα, το FO θα αξιολογήσει εάν […]Περισσότερα

60. Σας ευχαριστούμε για την προηγούμενη απάντησή σας. Σχετικά με το 4.6 «Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση ως οντότητα εξουσιοδοτημένη να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας ή άλλες σχετικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 6». Στην προηγούμενη απάντησή σας σχετικά με το σημείο 4.6, αναφέρετε το άρθρο 5 του Ν.4455 / 2017, το οποίο δεν περιλαμβάνει την εγγραφή ΜΚΟ, αλλά αντίθετα αφορά τα πιστοποιητικά …. Εννοείτε αντί της συμμόρφωσης με το άρθρο 5 του άρθρου 5. 7 του Ν.4455 / 2017;

Ναι αναφερόμαστε στο άρθρο. 7 παρ. 5 του Ν. 4455/207.

Περισσότερα

50. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων: «Ανοικτά κέντρα φιλοξενίας ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα». 1. Οι αιτούντες οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση ως οντότητα εξουσιοδοτημένη να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας ή άλλες σχετικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με την σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Θα μπορούσατε να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση προκειμένου να γνωρίζουμε τις συγκεκριμένες άδειες που απαιτούνται για την ελάχιστη συμμόρφωση με τους κανονισμούς; Μπορείτε να παραθέσετε τις συγκεκριμένες άδειες που απαιτούνται; 2. Σύμφωνα με τα διοικητικά κριτήρια και την ενότητα επιλεξιμότητας, ο διαχειριστής επιχορήγησης ζητά μια έγκυρη φορολογική δήλωση και δήλωση κοινωνικής ασφάλισης. Μπορείτε να διευκρινίσετε τι είναι μια δήλωση κοινωνικής ασφάλισης; Αναφέρεστε στην “ασφαλιστική ενημέρωση ενημερώτητα για τους εργαζόμενους” (κοινωνική ασφάλιση για τους υπαλλήλους του οργανισμού);

Για να έχετε καθεμία από τις δύο απαιτούμενες πιστοποιήσεις(δηλ. Ξενώνα εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΚΚΑ, πιστοποιημένο οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας) πρέπει να συμμορφωθείτε με τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία: υπουργική απόφαση ΦΕΚ 2399 / Β-19-6 / 2019, ν.4455 / 2017 άρθρο 7 και ν. 2646/1998 άρθρο 3, παρ. 2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με […]Περισσότερα

61. Οι οδηγίες του AMIF (ΤΑΜΕ) μέχρι τώρα είναι πολύ συγκεκριμένες σχετικά με τον πληθυσμό που φιλοξενείται στους αντίστοιχους ξενώνες φιλοξενίας που χρηματοδοτεί. Είναι δυνατόν να συνδυάσουμε αγόρια κάτω των 14 ετών με ένα μικρό ποσοστό ανηλίκων μητέρων (με παιδιά), λαμβάνοντας υπόψη ότι θα προταθεί μια πολύ συγκεκριμένη τυπολογία φιλοξενίας (π.χ. ξεχωριστό δωμάτιο σε διαφορετικό όροφο);

Κατ ‘αρχήν, οι συνδυαστικοί τρόποι φιλοξενίας επιτρέπονται εφόσον κάθε πτυχή προστασίας (των παιδιών) λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στη μεθοδολογία εκπόνησης του έργου. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη μέθοδος εξασφαλίζει προστασία και για τις δύο ομάδες-στόχους.

Περισσότερα

51. 1. Είναι τα 3 εκατομμύρια ευρώ το μέγιστο ποσό που μπορεί να ζητήσει ένας αιτών; 2. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε τι σημαίνει “Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να είναι λειτουργικά σε λειτουργία (π.χ. να προσφέρουν υπηρεσίες και να παρέχουν στέγη) για μια ελάχιστη περίοδο δώδεκα μηνών” [Call clause 2.18] Σημαίνει ότι η ελάχιστη περίοδος των προτεινόμενων έργων πρέπει να είναι 12 μήνες ή ότι μόνο οι εγκατεστημένες / λειτουργικές μονάδες με χρονικό ορίζοντα ήδη 12 μήνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση; 3. Ο οργανισμός μας βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αίτησης για πιστοποίηση ως φορέα που είναι εξουσιοδοτημένος να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, η οποία παρατίθεται μεταξύ άλλων στην ενότητα 4.6.). Είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΕΚΚΑ και λειτουργούμε ξενώνες για ασυνόδευτους ανήλικους. Είμαστε επιλέξιμοι για αίτηση; 4. Μπορείτε να παρέχετε ορισμένα παραδείγματα του τύπου συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και των δημόσιων φορέων που περιμένετε (σημείο 1.2);

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της ανοικτής πρόσκλησης «Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την πρόσκληση είναι € 7.632.000. Ενδεικτικά θα επιλεγούν 3-6 έργα, με τη συνολική επιχορήγηση για κάθε έργο να κυμαίνεται από τουλάχιστον 1.000.000 € έως 3.000.000 κατ ‘ανώτατο όριο. Το ποσό της επιχορήγησης δεν συμπεριλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση του έργου». Για το σκοπό αυτό, […]Περισσότερα

62. Υπάρχει δυνατότητα να προτείνουμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο ξενώνας να φιλοξενήσει μια συγκεκριμένη ομάδα ασυνόδευτων ανηλίκων (κάτω των 14 ετών) που έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή- σύμφωνα με το ΕΚΚΑ, και μετά από κάποια περίοδο, εάν οι αριθμοί μειωθούν – ο ξενώνας να έχει την ευκαιρία να τροποποιήσει την ομάδα – στόχο (πιθανότατα και το προσωπικό) και να φιλοξενήσει μεγαλύτερες ηλικίες (του ίδιου φύλου).

Κατ ‘αρχήν, οι συνδυαστικοί τρόποι φιλοξενίας επιτρέπονται εφόσον κάθε πτυχή προστασίας (των παιδιών) λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην στη μεθοδολογία του έργου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και δεδομένης της διάρκειας των έργων, ο αιτών πρέπει να αξιολογήσει επαρκώς γιατί αυτή η μέθοδος είναι η βέλτιστη και πώς θα εξασφαλίσει ένα εφικτό και οικονομικά αποδοτικό έργο υψηλού αντίκτυπου […]Περισσότερα

52. Είμαστε μια ελληνική οντότητα με τον δικό μας αριθμό φορολογικού μητρώου – ΦΠΑ και εγγραφήκαμε στις ελληνικές φορολογικές αρχές ως υποκατάστημα της μητρικής μας οργάνωσης (ΜΚΟ) που βρίσκεται στη Γερμανία στις 16/1/2017. Λειτουργούμε μία δομή φιλοξενίας για ευάλωτες γυναίκες πρόσφυγες με παιδιά και μόνες γυναίκες πρόσφυγες. Η σύμβαση μίσθωσης του συγκεκριμένου χώρου μας ξεκίνησε την 1/3/2017. Πραγματοποιήσαμε εργασίες αποκατάστασης για τρεις μήνες και αρχίσαμε να λειτουργούμε με τις δικαιούχους τον Ιούνιο του 2017. Οι ισολογισμοί μας είναι για τα έτη 2017 (1.1.2017-31.12.1017), 2018 (1.1.18-31.12.18) και 2019 (1.1.19 -31.12.2019). Η μητρική μας οντότητα στη Γερμανία έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων έργων παγκοσμίως. Μπορείτε να μας ενημερώσετε εάν είμαστε επιλέξιμοι να συμμετάσχουμε στην ανοικτή πρόσκληση που στοχεύει στην παροχή τουλάχιστον 300 θέσεων διαμονής σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής σε αστικές και ημιαστικές περιοχές;

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. της ανοικτής πρόσκλησης, «οι επιλέξιμοι αιτούντες είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα». Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόβλεψη 4.5 της ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “Οι υποψήφιοι οργανισμοί πρέπει να επιδείξουν εμπειρία στο παρελθόν στην παροχή υπηρεσιών όπως η καθημερινή φροντίδα, οι νομικές, ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες για […]Περισσότερα

63. Δεδομένου ότι όλες οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν ημερομηνία έναρξης – Είναι η 1/04/2020 η πιο κοντινή ημερομηνία για όλα τα μέρη να υπογράψουν τις συμβάσεις; Είναι σημαντικό για εμάς να προσδιορίσουμε μια ημερομηνία έναρξης για να μπορούμε να υπολογίζουμε τον επιλέξιμο χρόνο.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών μπορεί να ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος που θα αναθεωρηθεί ή θα επιβεβαιωθεί κατά το στάδιο υπογραφής της συμφωνίας.

Περισσότερα

53. Όσον αφορά την πρόσκληση “Ανοικτά κέντρα φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα”, θέλουμε να θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: 1) Στην περίπτωση λειτουργίας κέντρου στέγασης που δεν απευθύνεται σε ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, είναι επιλέξιμη δαπάνη η βοήθεια σε μετρητά που προσφέρεται σε δικαιούχους προκειμένου να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες διατροφής και προσωπικής υγιεινής; 2) Καθώς ο οργανισμός μας δεν είναι δημόσια αρχή (ούτε εποπτεύεται από άλλο δημόσιο φορέα), σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης πρέπει να συμμορφωνόμαστε με το Ν.4412, αλλά οφείλουμε να εκπληρώσουμε και την υποχρέωση ΚΗΜΔΗΣ (για την καλύτερη κατανόησή μας ισχύει μόνο για προμήθειες για δημόσιες οντότητες, καθώς και τα κονδύλια του έργου δεν είναι δημόσια κεφάλαια ούτε κεφάλαια εν μέρει στο ESF);

Κατ ‘αρχήν, η χρηματική βοήθεια σε μετρητά δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη βάσει αυτής της πρόσκλησης. Το έργο θα πρέπει να παρέχει δραστηριότητες για διαχείριση και υποστήριξη των ατομικών υποθέσεων των δικαιούχων που έχουν πρόσβαση στο υφιστάμενο σύστημα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βοήθειας σε μετρητά, εάν είναι επιλέξιμες. Η διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων περιγράφει τους κανόνες […]Περισσότερα

54. Σας ευχαριστούμε για την αρχική σας διευκρίνιση, αλλά το ζήτημα της οργάνωσής μας δεν έχει καλυφθεί πλήρως, γι ‘αυτό παρακαλώ επιτρέψτε μας να θέσουμε την ερώτησή μας με μεγαλύτερη σαφήνεια, ελπίζοντας ότι έχετε την ευγένεια να απαντήσετε ακόμα μία φορά. Ο οργανισμός μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε κέντρα μακροχρόνιας στέγασης για ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο ή υποστηρίζει υπάρχοντα κέντρα για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, συγκεκριμένα μόνους γονείς και περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως άτομα LGBTQI – επομένως χαρακτηριζόμαστε ως οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που δεν είναι ασυνόδευτα ανήλικα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν χρειάζεται να εγγραφούμε στο Μητρώο του ΕΚΚΑ, ούτε ο νόμος ΦΕΚ 2399 / B-19-6 / 2019, ο νόμος ν.4455 / 2017 άρθρα 7 και ν. 2646/1998 άρθρο 3, παρ. 2 ισχύουν για την οργάνωσή μας, καθώς αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενη με τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επομένως, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας για οργανισμούς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για ομάδες στόχου που δεν είναι ασυνόδευτα ανήλικα; Οι υποψήφιοι οργανισμοί πρέπει να έχουν έγκυρη πιστοποίηση ως φορέας που έχει εξουσιοδότηση να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης ή άλλες σχετικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση;

Οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης μόνο σε ομάδες – στόχους στις οποίες δεν ανήκουν σε τα ασυνόδευτα ανήλικα δεν χρειάζεται να εγγραφούν στο Μητρώο του ΕΚΚΑ, αλλά μόνο στο Μητρώο του Ν. 4455/2017 και να πιστοποιηθούν. Επίσης, πρέπει να κατέχουν επιχειρησιακή άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (νομαρχιακό, δήμο κ.λπ.) για τη λειτουργία […]Περισσότερα

64. Μια τεχνική ερώτηση σχετικά με την υποβολή πρότασης: Μόλις πατήσετε το κουμπί αποθήκευσης για την ενότητα 3. – Εάν το “Αριθμός των ασυνόδευτων δικαιούχων ασύλου στα οποία παρέχονται με υπηρεσίες” είναι 0, τόσο για αγόρια όσο και για κορίτσια – το σύστημα εμφανίζει με μήνυμα που λέει «το άθροισμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το μηδέν », και δεν επιτρέπει να συνεχίσουμε περαιτέρω εκτός εάν γίνει διόρθωση. Επειδή δεν σκοπεύουμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε ασυνόδευτους δικαιούχους – (ο αριθμός θα είναι 0) υπάρχει τρόπος να το διορθώσετε;

Ευχαριστούμε για την ειδοποίηση. Αυτό θα διορθωθεί άμεσα.

Περισσότερα

67. Θα θέλαμε να ζητήσουμε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την ίδια συνεισφορά στα έργα, σύμφωνα με την ανοικτή πρόσκληση «Ανοικτά κέντρα φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα». Μπορεί η ίδια συνεισφορά να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους; Σε περίπτωση παροχής τροφής για τους δικαιούχους για την οποία η ΜΚΟ λαμβάνει δωρεά για κρέας, γάλα ή άλλους τύπους τροφίμων, στο έργο πώς αξιολογείται η αξία τους και ποια τεκμηρίωση απαιτείται για την σχετική αναφορά; – Σε περίπτωση που μια δωρεά αναφέρεται σε έπιπλα ή ρούχα, πώς είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η αξία τους; Και οι δύο αυτές περιπτώσεις εξαιρούνται σύμφωνα με το παράρτημα της πρόσκλησης, καθώς αναφέρεται σαφώς ότι μόνο εθελοντική εργασία μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Οι δωρεές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ιδία συνεισφορά. Σας προτείνουμε να δείτε εκ νέου τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα της πρόσκλησης «Επιλεξιμότητα Δαπανών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/12/2019», καθώς και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 1, 38, 39 και 66 που δημοσιεύθηκαν στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» στον ιστότοπο του προγράμματος.

Περισσότερα

65. Αγαπητέ κύριε ή κυρία, παρακαλώ διευκρινίστε τα ακόλουθα σημεία: 1. Στον πίνακα προϋπολογισμού του Παραρτήματος 3, στην καρτέλα Συνολικός Προϋπολογισμός, ο τύπος για τον υπολογισμό του κελιού B43 δεν περιέχει το κελί B34 (λειτουργικό κόστος). Είναι σωστό; 2. Στον πίνακα προϋπολογισμού του παραρτήματος 3, στην καρτέλα Έμμεσο κόστος, το κελί C3 αναφέρεται “επιλέξτε μια μέθοδο υπολογισμού από την αναπτυσσόμενη λίστα.” Δεν υπάρχει τέτοια λίστα. Παρακαλώ συμβουλεύστε μας . 3. Με αναφορά στη μέθοδο έμμεσου κόστους, πρέπει να επιλέξουμε μία από τις μεθόδους (a, b, c ή d) που περιλαμβάνονται στην ενότητα 2.2 Έμμεσο κόστος επιλεξιμότητας δαπανών; Παρακαλώ συμβουλεύστε μας. 4. Στις απαντήσεις 41 και 42 όταν αναφέρετε «Νομικά έγγραφα» συμπεριλαμβάνετε όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα που πρέπει να φορτωθούν στην εφαρμογή;

Μια επικαιροποιημένη έκδοση του Προτύπου πίνακα προϋπολογισμού έχει ανέβει στον ιστότοπο. 2. Μετά την καταχώρηση των δεδομένων σας στην πλατφόρμα υποβολής, όλοι οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα. Μια επικαιροποιημένη έκδοση του Προτύπου πίνακα προϋπολογισμού έχει ανέβει στον ιστότοπο. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές τις τέσσερις μεθόδους για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών. Τα υποστηρικτικά έγγραφα […]Περισσότερα

66. Το ερώτημά μας είναι εάν όλες οι δαπάνες για την προμήθεια των ξενώνων (είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής), μπορούν να αναφερθούν ως ιδία συνεισφορά που θα καλυφθεί από τον οργανισμό μας και ουσιαστικά να αποτελούν το 5% (του συνολικού κόστους του έργου) ως συμβολή του οργανισμού. Εάν η απάντησή σας είναι θετική, τότε αυτή η περιγραφή στην σύνταξη της πρότασής μας είναι αρκετή; Δηλαδή στην πρόταση να αναφέρεται ότι το κόστος τροφοδοσίας θα καλυφθεί από τα έξοδα του οργανισμού, είναι επαρκές;

Όπως αναφέρεται στην ανοιχτή πρόσκληση, στην παράγραφο 6.6 «Ο υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να παρέχει συγχρηματοδότηση έργου τουλάχιστον 10% και μέγιστο ποσοστό 30% επί των επιλέξιμων δαπανών. Η συγχρηματοδότηση πραγματοποιείται με τη μορφή μετρητών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών ή συνεισφοράς σε είδος με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Η συνεισφορά σε είδος μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και […]Περισσότερα

EEA Grants

1. What are the EEA and Norway Grants?

The EEA and Norway Grants are financial mechanisms financed by Iceland, Liechtenstein and Norway. The aim of the Grants is twofold – to reduce social and economic disparities in Europe and to strengthen the bilateral relations between the three donor countries and the 15 European countries which receive the funding. The EEA and Norway Grants operate in […]Περισσότερα

2. Why do the EEA and Norway Grants exist?

The foundation of the EEA and Norway Grants lies in the European Economic Area (EEA) agreement. The EEA Agreement brings Iceland, Liechtenstein, Norway and the EU together in a single market – often referred to as the Internal market. There is a need to reduce economic and social disparities between the regions in the EEA […]Περισσότερα

4. What topics do the EEA and Norway Grants fund and who are the beneficiaries?

Through the EEA and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway aim at contributing to, among other things, growth and jobs, tackle climate change and energy dependency, and reduce poverty and social exclusion. Beneficiaries are local, regional and national authorities, educational and research institutions, students, teachers and researchers, non-governmental organizations, small- and medium-sized enterprises and social […]Περισσότερα

Shopping Basket