Διαχειριστής Επιχορήγησης:

Ανοιχτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για διμερείς συνεργασίες – ΕΕΑ GRANTS

Ημερομηνία

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή προτάσεων στη βάση της ενίσχυσης των πρωτοβουλιών διμερούς συνεργασίας μεταξύ φορέων της Ελλάδας και των δωρητριών χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).  Η προώθηση συνεργασιών και η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών αποτελούν  κεντρικούς στόχους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (EEA Grants). Για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών αυτών, έχει συσταθεί το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από τα EEA Grants. Για την χρηματοδοτική περίοδο 2014-2021 (με διάρκεια υλοποίησης έργων έως το 2024), το συνολικό ποσό χρηματοδότησης διμερών σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση», ανέρχεται σε 125,000 ευρώ, εκ των οποίων 110,000 ευρώ θα δοθούν σε οργανώσεις και φορείς και 15,000 ευρώ στον Διαχειριστή Επιχορήγησης για διμερείς πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μετανάστευσης της Νορβηγίας (UDI). Το ποσό των 125,000 ευρώ έρχεται ως επιπλέον χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα που έχει ήδη λάβει 16,5 εκ. ευρώ και οδεύει προς ολοκλήρωση (2024).

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων) ΣΟΛ Crowe, σε συνεργασία με την HumanRights360, ανακοίνωσαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος, την ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Μαρτίου 2023.

«Για εμάς, ως μία από τις δωρήτριες χώρες, είναι σημαντικό να ενισχύουμε τις σχέσεις μεταξύ Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Ελλάδας στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Είναι προς το συμφέρον όλων μας οι αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Με ανθρώπινο και αποτελεσματικό τρόπο. Για να βοηθήσουμε προς αυτή τη κατεύθυνση, ανακοινώνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση με προϋπολογισμό 110,000 ευρώ, με στόχο να διασφαλίσουμε τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης και να διαφυλάξουμε το δικαίωμα αναζήτησης ασύλου στην Ελλάδα. Ο στόχος της πρόσκλησης περιλαμβάνει την ενίσχυση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών δημοσίων και νομικών προσώπων, τη συμμετοχή των πολιτών και τις συμπράξεις με τις τοπικές αρχές, και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πρωτοβουλίες μπορούν για παράδειγμα να σχετίζονται με την ποιότητα των κέντρων υποδοχής και την προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο. Καλοδεχούμενες είναι επίσης οι δράσεις που σχετίζονται με Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ευχόμαστε οι πρωτοβουλίες αυτές να εμβαθύνουν τις σχέσεις και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων της Ελλάδας και των δωρητριών χωρών» δηλώνει η Hanne Merete Jendal, Senior officer της Διεθνούς Μονάδας της Διεύθυνσης Μετανάστευσης της Νορβηγίας (UDI).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της πρόσκλησης (φορείς υλοποίησης και εταίροι) είναι φορείς με νομική υπόσταση και έδρα την Ελλάδα και τις δωρήτριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν). Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν εταίρο από τις δωρήτριες χώρες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της διμερούς συνεργασίας.

Προϋπολογισμός και επιλέξιμες δράσεις

Το Πρόγραμμα μπορεί να καλύψει μέχρι το 100% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο προϋπολογισμό τις 15,000 ευρώ ανά πρωτοβουλία. Ο κάθε φορέας (είτε ο φορέας υλοποίησης είτε ο εταίρος) μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι δύο φορές. Επιλέξιμες πρωτοβουλίες για χρηματοδότηση μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις με στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών, μικρής διάρκειας ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, συμμετοχή σε συνέδρια, επισκέψεις των φορέων υλοποίησης και των εταίρων τους με στόχο μια κοινή δράση κ.α. Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με Ουκρανούς πρόσφυγες είναι επίσης επιλέξιμες.

Διαδικασία και αξιολόγηση προτάσεων

 

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος, ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με τη HumanRights360, είναι υπεύθυνος για την δημοσίευση της πρόσκλησης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Διεύθυνση Μετανάστευσης της Νορβηγίας (UDI), η οποία αποτελεί τον εταίρο του Προγράμματος Διμερών Συνεργασιών, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων, υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Shopping Basket