Νέα σελίδα στο Facebook

Η επίσημη σελίδα στο facebook των προγραμμάτων «Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας» & «Άσυλο και μετανάστευση», τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ΕΟΧ και τη Νορβηγία. Ο στόχος τους, με συνολική χρηματοδότηση 23.000.000 ευρώ, είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και η διασφάλιση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης, καθώς και η προστασία του δικαιώματος ασύλου.
Ο Διαχειριστής Χρηματοδότησης και των δύο προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe και η HumanRights360.
#forhumanrightsineurope #forabetterfuture

Comments are closed.